Televizija preko InternetaTV kanali, radio, video klub

Ugovor

Uvodne odredbe

ČLAN 1


Kopernikus je privredno društvo koje se bavi uslugama elektronskim komunikacijama, digitalnom obradom i prenosom podataka. Kopernikus pruža uslugu distribucije multimedijalnih sadržaja pod nazivom “Over The Top” (u daljem tekstu: OTT) koja korisnicima putem interneta i jedino interneta omogućuje prijem multimedijalnih sadržaja, a uz pomoć Set Top Box risivera i/ili korisničkih uređaja namenjenih i pripremljenih za prijem multimedijalnih sadržaja, što će Kopernikus bliže definisati u “Tehničkim standardima za korišćenje OTT servisa” (u daljem tekstu: Tehnički standardi). Multimedijalni sadržaji mogu biti u vidu Video, Audio, ili slikovnog zapisa, a njihov sadržaj određuju emiteri. Kopernikus je samo posrednik u prenosu sadržaja do krajnjeg korisnika, te se kao takav ne može uzeti odgovornim za sadržaje preneti ovim putem. Sa tim u vezi Kopernikus se obavezuje da sadržaje ne može i ne sme na bilo koji način menjati, dopunjavati, ili na bilo koji način promeniti njihovu formu.

Korisnik OTT usluge je svako fizičko ili pravno lice koje ovaj Ugovor zaključi sa Kopernikusom i koje koristi ovu uslugu OTT u nekomercijalne svrhe, dakle za svoje potrebe. Korisnik se potpisivanjem ovog Ugovora obavezuje da uslugu OTT  neće koristiti u komercijalne svrhe. Korisnik se potpisivanjem ovog Ugovora obavezuje da neće vršiti nikakve radnje piraterije kao i ostale radnje koje bi na bilo koji način prekršile Zakon o autorskom i srodnim pravima, kao i druge srodne zakone.
Potpisivanjem ovog Ugovora zaključuje se korisnički odnos između Kopernikusa i Korisnika. Sastavni deo ovog Ugovora čine Cenovnik, Opšti uslovi pružanja usluge (u daljem tekstu: Opšti uslovi), kao i Tehnički standardi za korišćenje OTT servisa, te Korisnik potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je upoznat i saglasan sa navedenim dokumentima.

Usluge i servisi Kopernikusa

ČLAN 2


Multimedijalni paket koji će se putem interneta distribuirati do Korisnika je paket sačinjen od određenog broja audio i video strimova, a po izboru Korisnika koji je isti odabrao shodno Opštim uslovima i Cenovniku. Broj multimedijalnih strimova je promenljiv i pravo na njihov broj i njihovu izmenu zadržava Kopernikus. Takođe, cene usluga i servisa određuje isključivo Kopernikus i dužan je da o eventualnim izmenama obavesti Korisnika najmanje mesec dana ranije, na način što će navedenu izmenu objaviti na internet sajtu www.ott.rs.

Cena OTT usluge

ČLAN 3


Za pružanje OTT usluge, Kopernikus od Korisnika naplaćuje mesečnu pretplatu. Korisnik je saglasan da visina mesečne pretplate na dan potpisivanja ovog Ugovora iznosi _______________ dinara, kao i da Kopernikus može korigovati ugovorenu visinu mesečne pretplate, a u skladu sa poslovnom politikom i tržišnim uslovima poslovanja i bez zaključivanja Aneksa ovog Ugovora.

Ukoliko Korisnik nakon obaveštenja o promeni visine mesečne pretplate, a pre dospelosti obaveze plaćanja promenjene visine mesečne pretplate, ne učini raskid ovog Ugovora na način regulisan ovim Ugovorom i Opštim uslovima, smatraće se da je tim nečinjenjem, na konkludentan način izrazio svoj pristanak na promenu visine mesečne pretplate.

Kopernikus će najmanje mesec dana unapred obavestiti Korisnika o promeni visine mesečne pretplate, kao i o promenama drugih uslova pružanja ugovorene OTT usluge i to obaveštenjem uz račun i putem internet sajta www.ott.rs.

Mesečna pretplata za korišćenje bilo kojih Kopernikus ugovorenih usluga/paketa ne obuhvata radio difuznu pretplatu saglasno Zakonu o radio-difuziji. Imajući u vidu da saglasno istom Zakonu, svi sadržaji multimedijalnog tipa koji se šalju i distribuiraju putem interneta ne podležu Zakonu o radio-difuziji, pa samim tim ni usluga OTT ne podleže Zakonu o radio-difuziji, jer se za nju ne koristi slobodan etar kao prenosni medijum (Direktiva 2002/21/EC kao i direktiva 2002/19/EC).


Obaveze Korisnika
ČLAN 4
Obaveze Korisnika su:

  • Da uredno i blagovremeno plaća mesečnu pretplatu za ugovorene usluge/pakete, kao i potencijalne dodatne naknade za korišćenje usluga koje se kao takve mogu posebno naplaćivati, a u skladu sa važećim Cenovnikom i Opštim uslovima.
  • Da se sa pažnjom dobrog domaćina/dobrog privrednika odnosi prema opremi potrebnoj za praćenje i korišćenje usluga, a koja mu se daje na korišćenje od strane Kopernikusa nakon zaključenja ovog Ugovora.
  • Da nakon prestanka ovog Ugovora u roku od 3 (tri) dana vrati opremu potrebnu za praćenje i korišćenje usluga, a koja je trajno vlasništvo Kopernikusa.
  • Da u slučaju oštećenja, uništenja ili gubitka opreme potrebne za praćenje i korišćenje usluga, naknadi štetu Kopernikusu u skladu sa važećim Cenovnikom.

 

Obaveze Kopernikusa
ČLAN 5
Obaveze Kopernikusa su:

  • Da informiše Korisnika o tehničkim uslovima neophodnim za pružanje ugovorene usluge, a u skladu sa važećim Tehničkim standardima, servisiranje iznajmljene opreme potrebne za praćenje i korišćenje usluga OTT, aktiviranje usluga na koje se Korisnik pretplatio, kao i da Korisnika blagovremeno obavesti o novim uslugama, cenama i servisima koje Kopernikus pruža, a sve u skladu sa Opštim uslovima i ovim Ugovorom.
  •  Da za vreme trajanja korisničkog odnosa pruža ugovorenu uslugu na koju se Korisnik pretplatio, pod uslovom da se Korisnik pridržava Opštih uslova i odredbi na koje se obavezao potpisivanjem ovog Ugovora.

Kopernikus može, ukoliko proceni da je to potrebno, za ispunjenje svojih obaveza iz ovog Ugovora da uposli, ovlasti ili unajmi druga fizička ili pravna lica sa čime je Korisnik upoznat i saglasan.

Oprema za distribuciju servisa i usluga Kopernikusa
ČLAN 6


Svu opremu potrebnu za praćenje i korišćenje usluga, Korisnik pribavlja i koristi u skladu sa Opštim uslovima, Tehničkim standardima, odredbama ovog Ugovora, kao i važećim Cenovnikom. U slučaju neispravnosti ili fizičkog oštećenja iznajmljene opreme, primenjivaće se odredbe Opštih uslova.

Trajanje i prestanak ugovora
ČLAN 7


Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme, s tim da se Korisnik obavezuje da OTT uslugu koristi najmanje 24 meseca od dana potpisivanja Ugovora. Ukoliko Korisnik bude želeo da raskine ovaj Ugovor pre isteka roka od 24 meseca, on to može učiniti ukoliko izmiri sva svoja dospela dugovanja prema Kopernikusu i obavezan je da plati naknadu u visini zbira mesečnih pretplata preostalih do isteka ugovorenog roka od 24 meseca. Korisnik je dužan da obavesti Kopernikus o nameri da raskine korisnički ugovor pisanim putem sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

Kopernikus može da raskine Ugovor i pre isteka roka od 24 meseca od dana potpisivanja ovog Ugovora, ukoliko Korisnik ne izmiruje svoje novčane obaveze po dospelim računima za mesečnu pretplatu, ako prekrši odredbe ovog Ugovora i/ili Opšte uslove, kao i Tehničke standarde, a u kom slučaju važe odredbe o plaćanju naknade Kopernikusu u visini zbira mesečnih pretplata preostalih do isteka ugovorenog roka od 24 meseca.

Ostale odredbe ugovora
ČLAN 8


Ugovorne strane su saglasne i konstatuju da je ovaj Ugovor punovažan od trenutka njegovog potpisivanja od obe ugovorne strane. Takođe, ugovorne strane su saglasne da je Korisniku dat na uvid Cenovnik kao i Opšti uslovi i Tehnički standardi. Korisnik je upoznat da Opšte uslove, Cenovnik i Tehničke standarde, kao i sve njihove eventualne izmene može naći na internetsajtu:http://www.ott.rs

Korisnik je saglasan i svojim potpisom potvrđuje da je jasno i nedvosmisleno razumeo sve odredbe ovog Ugovora, Opšte uslove, Tehničke standarde, kao i Cenovnik Kopernikusa.

Korisnik je saglasan da Kopernikus može vršiti promene Cenovnika, Opštih uslova i Tehničkih standarda.
Kopernikus se obavezuje da će sve promene Cenovnika, Opštih uslova i Tehničkih standarda, objaviti na internet sajtu www.ott.rs.

ČLAN 9


Ukoliko kvalitet i kapacitet internet saobraćaja na mestu prijema usluge ne odgovara tehničkim standardima, a u skladu sa važećim Tehničkim standardima, Kopernikus nije odgovoran za isporuku, odnosno kvalitet signala/isporuku sadržaja koji čine OTT uslugu.

Prigovor Korisnika
ČLAN 10


Prigovor na ispravnost i kvalitet usluge koju koristi, kao i prigovor na račun za mesečnu pretplatu, Korisnik je dužan da odmah prijavi Kopernikusu, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dospeća računa za mesečnu pretplatu, kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno 30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge i to na jedan od sledećih načina: lično ili telefonskim putem Glavnoj službi za podršku pretplatnicima u Beogradu ul. Jurija Gagarina 206, tel/faks: 011/21-777-20 ili lokalnoj službi za podršku pretplatnicima, poštom ili putem e-mail-a: podrška@kopernikus.rs. U protivnom smatraće se da Korisnik nije imao prigovore.
Na svaki prigovor Kopernikus će odgovoriti u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana podnošenja istog.

Prenos prava i obaveza
ČLAN 11


Kopernikus može u svakom trenutku svoje obaveze i prava preneti na treće fizičko ili pravno lice, sa čime je Korisnik upoznat i saglasan. Korisnik ne može bez izričitog pismenog odobrenja Kopernikusa svoje obaveze i prava preneti na treće fizičko ili pravno lice. Takođe, Korisnik ne može preprodati bilo koju od usluga ili servisa Kopernikusa, niti je dati trećem licu na korišćenje, jer to podleže materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.

Postupanje sa ličnim podacima Korisnika
ČLAN 12


Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svrhom obrade njegovih ličnih podataka i dao je saglasnost i prihvatio da Kopernikus podatke o Korisniku može:
• koristiti u cilju vođenja evidencija vezanih za izvršenje Ugovora
• koristiti radi sprovođenja anketa o ponudi i kvalitetu usluga kod svojih Korisnika
• omogućiti uvid krajnjim nosiocima prava u podatke Korisnika, a bez prenosa podataka krajnjim nosiocima prava i u meri u kojoj je to potrebno radi vođenja evidencija u cilju izvršenja ugovornih obaveza između Kopernikusa i nosioca prava;
• u slučaju neizvršenja obaveza po ovom Ugovoru, Kopernikus može podatke o Korisniku ustupiti trećem licu radi naplate potraživanja, odnosno radi izvršenja drugih preuzetih obaveza Korisnika po ovom Ugovoru, kao i radi provere platežne sposobnosti Korisnika

ČLAN 13


U slučaju spora po ovom Ugovoru, nadležan je Privredni sud u Beogradu ukoliko je Korisnik pravno lice, a Osnovni sud u Beogradu ukoliko je Korisnik fizičko lice.

ČLAN 14


Ovaj Ugovor sačinjen je u tri istovetna primerka, od kojih Kopernikus zadržava dva, a Korisnik jedan primerak. Prilozi koji čine sastavni deo ovog Ugovora su:

  • -Opšti uslovi pružanja usluge,
  • -Tehnički standardi za korišćenje OTT servisa i
  • -Cenovnik.

 

Pogledaj kompletan ugovor u PDF-u

Kopernikus Technology